AIACE-DANMARK 
Skip Navigation Links
Forside
Medlemskab
Kontakter
Vademecum
EU Login - IT
Information
Medlemsliste
Arrangementer
Sygekassen
Pension og Velfærd
Ved Dødsfald
Links
Arkiv
  
Mangler du adgangskode?

Koden giver adgang til materiale forbeholdt medlemmer af AIACE Danmark.

Anmodning sendes til:
aiace-webmaster@aiace.dk

 

Juridisk meddelelse


Ved dødsfald: Praktiske oplysninger

 

Anmeldelse til EU

Hvis afdøde modtog pension eller anden ydelse fra EU, eller hvis afdøde var en pensionsmodtagers ægtefælle, barn eller anden person, for hvem pensionsmodtageren modtog forsørgertillæg, skal dødsfaldet snarest anmeldes til Kommissionen, bedst ved fremsendelse af dødsattesten til Kommissionens pensionsafdeling: PMO-PENSIONS@ec.europa.eu.
Hvis afdødes hjeminstitution var Europa-Parlamentet, Domstolen eller EØSU, skal hjeminstitutionens pensionsafdeling også underrettes:

Pensionsafdelingen giver de efterladte oplysninger om

   • hvilke dokumenter der skal indleveres: dødsattest og evt. navn og adresse på den advokat/notar, der står for bodelingen
   • hvilke dokumenter pensionsberettigede efterladte skal udfylde: formular med personlige data og bankoplysninger
   • hvilke tjenester der står til rådighed for de efterladte.

  Hvad gælder for de efterladte?

  ⦁ Hvis afdøde var (primært eller supplerende) dækket af den fælles sygesikring, vil en begravelsesgodtgørelse på €2.350 blive indbetalt på pensionsmodtagerens sædvanlige konto (eller evt. på den efterladtes nye pensionskonto) kort efter indsendelsen af dødsattesten. Hvis afdødes konto af en eller anden grund allerede er blevet lukket, inden begravelsesgodtgørelsen er indbetalt, kan det være nødvendigt at oprette en ny konto for den person, der har betalt begravelsen, hvilket kræver indsendelse af flere dokumenter. Man kan i så fald henvende sig til foreningen for råd og vejledning.

  ⦁ En efterladt ægtefælle/barn er normalt dækket af EU-sygekassen på samme vilkår som den afdøde tidligere ansatte (vedtægtens art. 72, stk. 2, henholdsvis 2a).

  Ægtefællen og eventuelle forsørgelsesberettigede børn skal ved boopgørelsen betale arveafgift af:
               - afdødes faste ejendom i det land/de lande, hvor den befinder sig
               - afdødes øvrige formue i det land, hvor afdøde var skattemæssigt hjemmehørende.

  ⦁ Pension, der udbetales af EU til en efterladt ægtefælle og til eventuelle forsørgelsesberettigede børn, er fritaget for national beskatning, da pensionen beskattes af EU.

   

   

   

  Pension til de efterladte

  Har en EU-pensionist ved sin død ingen pensionsberettigede efterladte, ophører pensionen med udgangen af den måned, hvor dødsfaldet finder sted.

  Efterlader pensionisten sig imidlertid en ægtefælle og/eller eventuelle uforsørgede børn, vil de pågældende i tre måneder efter den måned, i hvilken dødsfaldet er sket, fortsætte med at få udbetalt den ydelse fra EU, som afdøde hidtil modtog. Efter udløbet af de tre måneder er den efterlevende ægtefælle normalt berettiget til en efterladtepension på 60% af den ydelse, som afdøde modtog.

   Efterladtepensionen udgør mindst 35% af den sidste grundløn, den afdøde modtog, men kan dog ikke overstige den pension, som afdøde modtog på sin dødsdag. Hvis der efterlades uforsørgede børn, vil disse endvidere have ret til børnepension. Det er en betingelse for at få efterladtepension, at ægteskabet enten havde varet mindst ét år, inden tjenestemanden gik på pension, eller – hvis ægteskabet blev indgået efterfølgende - at det på tidspunktet for dødsfaldet har varet i mindst fem år.

  Indgår den efterlevende ægtefælle senere et nyt ægteskab, bortfalder retten til efterladtepension. Den efterlevende får dog som kompensation udbetalt en affindelsessum svarende til to års efterladtepension, medmindre der stadig er uforsørgede børn efter den afdøde. Udbetalingen af affindelsessummen overføres som et engangsbeløb til den sædvanlige konto inden for nogle måneder efter fremsendelsen af den nødvendige dokumentation. Har den efterlevende en selvstændig ret til løn eller pension fra en EU-institution, vil skatten på affindelsessummen dog blive trukket løbende fra den efterlevendes egen EU-indkomst i de følgende to år. Man bør holde øje med, at skatten derefter bliver nedsat.

  En tidligere ægtefælle, der ved dødsfaldet havde ret til underholdsbidrag fra den afdøde, har også ret til efterladtepension. Pensionsbeløbet deles efter omstændighederne mellem de forskellige berettigede i forhold til hvert ægteskabs varighed. En tidligere ægtefælle kan dog aldrig modtage en efterladtepension, der er større end det hidtidige underholdsbidrag.

  For nærmere detaljer henvises til vedtægtens artikel 80 og bilag VIII, kapitel 4.

  Modtageren af en efterladtepension vil obligatorisk være tilknyttet EU-sygekassen, og dækningen vil være mindst lige så god som før dødsfaldet, jf. afsnit 4.3 i foreningens Vademecum. Hvis den tidligere tjenestemand først gik på pension efter at have nået pensionsalderen, vil den efterladte være primært dækket – også selv om den pågældende tidligere f.eks. kun var supplerende dækket. Gik den tidligere tjenestemand imidlertid på pension før den normale pensionsalder, gælder den primære dækning kun, hvis den efterladte ikke har nogen ”indtægtsgivende erhvervsmæssig beskæftigelse”, jf. vedtægtens art. 72, stk. 2, henholdsvis 2a.

   Modtageren af en børnepension kan være tilknyttet EU-sygekassen (med primær dækning), men det er ikke obligatorisk.

  Såvel efterladte- som børnepension er fritaget for national beskatning, da den beskattes af EU, jf. afsnit 3.4 i Vademecum.

   

   

  EU-sygekassen

  Regninger kan fortsat indsendes til EU-sygekassen også efter dødsfaldet, men det bør ske snarest muligt. En efterlevende ægtefælle, der ikke tidligere var selvstændigt medlem af EU-sygekassen, skal i de første tre måneder (indtil afdødes pension bliver erstattet af efterladtepension) indsende alle regninger med angivelse af afdødes pensionsnummer – også regninger, der vedrører den efterlevende ægtefælle selv. Refusionsanmodningen underskrives af ægtefællen eller den person, der varetager de praktiske ting, med klar angivelse af navn og relation/funktion i forhold til afdøde. Refusionen vil blive indbetalt på afdødes sædvanlige konto, der derfor ikke bør lukkes for tidligt.

   

  Ovenstående tekst kan også ses i PDF-dokumentet her